Privatlivspolitik

1.Privatlivspolitik

1.1.1. Vetterslev Høm Dyreklinik vil løbende elektronisk og på anden systematisk måde behandle forskellige persondata om dig i forbindelse med, at du er kunde hos os. Det er nødvendigt for, at vi kan behandle dine dyr. Vi er i den forbindelse forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger, vi indhenter, registrerer, videregiver eller iøvrigt behandler.

1.1.2. Det overordnede formål med behandling af dine oplysninger er at kunne foretage den administration, der er knyttet til konsultation/behandling af dine dyr, dvs. aftaleindgåelse, behandlingsprocessens opstart, forløb og afslutning.

1.2.1. Vetterslev Høm Dyreklinik er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os og har i henhold til databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.

1.2.2. For alle de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen samt evt. øvrig lovgivning sætter herfor.

1.2.3. Dette indebærer bl.a., at du til enhver tid kan rette henvendelse til Vetterslev Høm Dyreklinik , Ømarksvej 66,4100 Ringsted, tlf. 57663301– hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

2. Behandling af persondata

2.1.1. Når du kontakter os, opretter vi en journal på dig og dine dyr i vort kundekartotek (elektroniske it-system). Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv.

2.1.2. Vi registrerer bl.a. identifikationsnummer på dine dyr og ejers kontaktoplysninger, herunder ejers navn, privatadresse, privat- og arbejdstelefonnummer, e-mailadresse samt cpr.nr. ved behov. Herudover registreres løbende journaloplysninger om dine dyr. Endelig registreres oplysninger om andre særlige forhold som fx forsikring, betalingsaftale, sundhedsordning og aftale om anden betaler.

2.1.3. Oplysningerne i systemet kan vi evt. samkøre med oplysninger om andre kunder, fx for at lave forskellige former for statistikopgørelser til internt brug samt ved påkrav fra offentlige myndigheder.

2.1.4. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b.

2.2.1. Når der optages røntgen- og scanningsbilleder (ultralyd- og CT-scanning), registrerer vi i den forbindelse dit navn samt identifikationsoplysninger om dine dyr.

2.2.2. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).

2.3.1. Veterinære recepter indeholder dine personoplysninger som dit navn og adresse. Det er fastsat ved lov, hvilke oplysninger, herunder personoplysninger, en veterinærrecept skal indeholde, for at et apotek må godkende den udstedte veterinære recept, og du som kunde kan få udleveret den ordinerede medicin til dine dyr. Veterinære recepter er hjemlet i bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler.

2.3.3. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 3 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra c).

2.4.1 Vi registrerer centralt de e-mails, der bliver sendt fra dig til Vetterslev Høm Dyreklinik og fra Vetterslev Høm Dyreklinik til dig. Det vil sige, at vi registrerer, hvem e-mailen er fra, at den er sendt til eller fra dig, hvornår e-mailen er sent og modtaget. Indholdet af de e-mails, som du modtager og sender til, Vetterslev Høm Dyreklinik vil som udgangspunkt blive journaliseret på dine dyrs elektroniske journal.

2.4.2. Som kunde hos Vetterslev Høm Dyreklinik vil du – hvis du samtykker hertil – modtage remindere på behandlinger, som er aftalt eller behandlinger, der bør gentages inden for en fastsat dato som fx revaccination og træningsprogrammer, ligesom du vil modtage diverse patientrelaterede svar. Ved evt. udsendelse af marketingmateriale fra Vetterslev Høm Dyreklinik, vil du tilsvarende blive bedt om at give dit samtykke.

2.4.3. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).

2.5.1. I vores elektroniske kalender registrerer vi de aftaler, vi har med kunder. Vi anfører i den forbindelse dit navn og eventuelt identifikationsoplysninger på dine dyr.

2.5.2. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).

2.6.1. Såfremt der udtages prøver på dine dyr, vil Vetterslev Høm Dyreklinik selv kunne undersøge nogle af prøverne. Såfremt Vetterslev Høm Dyreklinik ikke har udstyret til at udrede prøvesvaret på en udtaget prøve, vil prøven blive sendt til eksternt laboratorie i Danmark, EU/EØS lande samt eventuelt lande uden for EU/EØS. Når prøven sendes, og svar herpå modtages, vil denne indeholde personoplysninger om dig som dit navn og identifikationsnummer på dine dyr. Dine personoplysninger vil blive behandlet, jf. denne skrivelses pkt. 3.2.

2.6.2. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).

2.7.1. Registrering af hunde i Det Danske Hunderegister Du har, jf. bekendtgørelse af lov om hunde (hundeloven), pligt til at lade din hund registrere i Det Danske Hunderegister og omregistrere din hund, såfremt du sælger den, ligesom du skal give meddelelse til Det Danske Hunderegister ved din hunds død. Såfremt du indgår aftale med Vetterslev Høm Dyreklinik om, at vi, på dine vegne, registrerer din hund i Det Danske Hunderegister, sender vi personoplysninger på dig og identifikationsoplysninger på din hunde til Det Danske Hunderegister.

2.7.2. Registrering af katte Det er ikke lovpligtigt i Danmark at lade sin kat registrere. Såfremt du ønsker din kat registreret i fx Dansk Katteregister, og indgår du aftale med Vetterslev Høm Dyreklinik om, at vi, på dine vegne, registrerer din kat i Dansk Katteregister, sender vi personoplysninger på dig og identifikationsoplysninger på din kat til Dansk Katteregister.

2.7.5. Retsgrundlag Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).

2.8.1. Vores system til håndtering af betaling er samkørt med kundekartoteket, hvorfor behandling af dine personoplysninger sker jf. denne skrivelses pkt. 2.1.

2.8.2. Såfremt betalingsaftale undtagelsesvis indgås mellem dig som kunde og Vetterslev Høm Dyreklinik, vil dette som udgangspunkt kun være muligt, såfremt du afgiver dit cpr.nr. Samtykkeerklæring til behandling af cpr.nr. udfyldes og underskrives af kunden, inden betalingsaftale indgås.

2.8.3. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1-2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra a-b).

3. Opbevaring, overførsel og videregivelse mv.

3.1.1. Oplysningerne om dig opbevares på virksomhedens adresse.

3.1.2. Visse oplysninger opbevares tillige hos vores databehandlere i forbindelse med drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (fx ekstern hosting af it-programmer, softwarebackup mv.) vi får løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet de danske databeskyttelsesregler, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlere, der skal sikre, at dine oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde.

3.1.3. Dine personoplysninger kan også overlades til vores advokater eller revisorer til brug for løsningen af en konkret opgave. Det kan fx være, hvis Vetterslev Høm Dyreklinik har brugt juridisk eller revisionsmæssig bistand i en sag, hvor du er involveret, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges af vores revisor eller advokat.

3.3.1. I forbindelse med bl.a. refusion fra forsikringsselskaber, refusion fra kommuner og videregivelse af journalmateriale, herunder røntgenbilleder og prøvesvar til anden dyrlæge i forbindelse med henvisning til bl.a. specialist efter ejers ønske om skift til anden dyrlæge, videregives epikriser eller dyrets journal, jf. Den Danske Dyrlægeforenings Etiske kodeks til relevante offentlige myndigheder og private virksomheder som beskrevet ovenfor i denne skrivelse.

Materialet vil indeholde personoplysninger om dig og identifikationsoplysninger om dine dyr. Derudover kan Vetterslev Høm Dyreklinik videregive personoplysninger om dig og dine dyr til vores forsikringsselskab eller andre forsikringsselskaber, hvis dette er relevant og nødvendigt til brug for deres behandling af anmeldte skader mv.

3.4.1. Databeskyttelseslovgivningen indeholder ikke specifikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes i kundeforhold. Dette skal afgøres af Vetterslev Høm Dyreklinik som dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf skal der navnlig lægges vægt på, om en fortsat opbevaring tjener et sagligt formål.

3.4.2. Hensynet til at kunne opbevare dokumentation for historikken i en kundesag/kundejournal, herunder at Vetterslev Høm Dyreklinik har mulighed for at se, hvilke skridt der tidligere er foretaget i kundesagen/kundejournalen, anses i praksis for et sagligt formål. De data Vetterslev Høm Dyreklinik bruger til at administrerer dit kundeforhold, vil derfor som udgangspunkt først blive slettet, tidligst 5 år efter kundeforholdet er ophørt, idet det er lovpligtigt, at recepter opbevares i 5 år. Derudover nødvendiggør Den Danske Dyrlægeforenings Etiske kodeks, at originale journaler, røntgenbilleder og scanningsbilleder mv. tilhører den dyrlæge, som har foretaget optegnelserne/fotograferingerne, og bør bevares i minimum 5 år.

3.4.3. Øvrige oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere dit kundeforhold, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.

4. Dine rettigheder

4.1.1. Databeskyttelseslovgivningen giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler persondata om dig elektronisk. Og lovgivningen pålægger os visse pligter – som fx at fortælle dig, at vi har indsamlet eller vil indsamle persondata om dig.

4.1.2. Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre persondata om dig eller foretager en anden form for behandling end den, der er beskrevet i denne skrivelse, vil Vetterslev Høm Dyreklinik informere dig særskilt om det.

4.2.1. Du har også ret til at få at vide, hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig i forbindelse med dit kundeforhold, og du har ret til at få indsigt i oplysningerne. Du har ret til at bede om, at vi begrænser, retter eller sletter personoplysninger, hvis du mener, at de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk.

4.2.2. Ingen lov hjemler, som udgangspunkt, journalpligt for en dyrlægevirksomhed. Er en dyrlægevirksomhed medlem af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening under Den Danske Dyrlægeforening, skal dyrlægevirksomheden efterleve foreningens Etiske kodeks, hvoraf følgende fremgår: ”Det anses for god etik, at dyrlægevirksomheden udfærdiger en journal, som kan benyttes i kvalitetssikringssammenhæng, og som kan benyttes af dyrlægen/dyrlægevirksomheden i offentlige og forsikringsmæssige forretninger. At udlevere kopi af journal, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til anden dyrlæge, når dyrlægevirksomheden i konkrete tilfælde anmodes herom. At undlade at udlevere kopi af journal, røntgenbilleder eller scanningsbilleder mv. til lægmand, med mindre der er tale om dyrets ejer jf. ovenstående.”

4.2.3. I det omfang du har givet dit samtykke til behandling af dine persondata, har du altid mulighed for at tilbagekalde dette. Vetterslev Høm Dyreklinik kan dog fortsat behandle dine personoplysninger, hvis Vetterslev Høm Dyreklinik har et grundlag herfor.

4.3.1 I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte Vetterslev Høm Dyreklinik. Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt – fx som led i en klagesag. Du har derfor altid mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.